28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ส่งเสริมให้คนไทยรักความสะอาด

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

วันสุขบัญญัติแห่งชาติถูกริตั้งต้นโดยคณะกรรมการสุขศึกษาแห่งชาติในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพื่อให้กระทรวง ทบวง และกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาและแต่งตั้ง โดยส่งเสริมให้เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อสร้างและเสริมสร้างพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม 

วันสุขบัญญัติแห่งชาติคืออะไร

วันสุขบัญญัติแห่งชาติคือการสนับสนุนนี้ยังมุ่งเน้นการแพร่กระจายของข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ในทุก ๆ ด้านของชีวิต

 • สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย และจิตใจ
 • สุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชน เน้นการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐานให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน โดยนำแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ มาประยุกต์ใช้
 • วันสุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นวันที่มีความสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติ

สุขบัญญัติแห่งชาติ มีข้อปฏิบัติ 10 ประการ

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ได้แก่

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

 • การอาบน้ำควรทำให้สะอาดทุกวัน ความถี่วันละ 1 ครั้ง
 • การสระผมควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 • การตัดเล็บมือและเล็บเท้าควรทำเพื่อให้สั้นเป็นระเบียบอยู่เสมอ
 • การใส่เสื้อผ้าควรเลือกที่สะอาดและไม่ชื้น และให้ความอบอุ่นที่เหมาะสม
 • การจัดเก็บของใช้ควรทำให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก

2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

 • การแปรงฟันควรทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและก่อนนอน
 • การเลือกใช้ยาสีฟันควรเป็นยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ผสมอยู่
 • การเลี่ยงการอมลูกอม ทอฟฟี หรือรับประทานขนมหวาน อาหารเหนียว ๆ
 • การตรวจสุขภาพในช่องปากควรทำทุกปีละ 1 ครั้ง
 • ห้ามใช้ฟันกัดหรือบิดของแข็งที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อฟัน

 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย

 • ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังการปรุงอาหารและก่อนที่จะกินอาหาร
 • ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการขับถ่าย

4. กินอาหารที่สุกสะอาดและปราศจากสารอันตราย และเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจัดหรือสีฉูดฉาด

 • เลือกซื้ออาหารสดที่สะอาดและปลอดสารพิษโดยคำนึงถึงประโยชน์และความดูแลให้ปลอดภัย และเลือกใช้เครื่องปรุงที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงสงวนคุณค่าและความสะอาด
 • ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงการสุกเสมอและความสะอาดดูแลให้ปลอดภัย และควรรับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหมวดอาหาร 5 หมู่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน
 • ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน
 • เลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารรสจัด และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่หมักดองหรือใส่สีฉูดฉาด
 • ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

5. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคทางเพศ

 • ควรเลิกสูบบุหรี่
 • ควรงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ไม่ควรเสพสารเสพติด
 • ควรเลิกเล่นการพนัน
 • ควรปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องของทางเพศ

6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

 • ทุกคนในครอบครัวควรช่วยกันทำงานบ้าน
 • ควรปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 • เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน
 • ควรทำบุญและได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน

7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท

 • ควรระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน เช่น การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การใช้งานเตาแก๊ส ของมีคมและการจัดเก็บธูปเทียนให้ถูกต้อง
 • ควรระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความดูแลให้ปลอดภัยในการเดินทางทางบกและทางน้ำ การหลีกเลี่ยงการชุมนุมหรือการปะทะกลุ่มคนในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

 • ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
 • ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

 • ควรพักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี
 • ควรจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ทำงานและอยู่อาศัยได้น่าอยู่ โดยการจัดเรียงและทำความสะอาดเสมอ
 • ควรมองโลกในแง่ดีโดยให้อภัยและยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น
 • เมื่อมีปัญหาหรือไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย เช่นการทำกิจกรรมที่ชอบหรือการพบปะเพื่อนฝูง

10.มีสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมสร้างสรรค์สังคม

 • ควรมีการกำจัดขยะในบ้านและใส่ถังขยะที่เหมาะสม
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟมและพลาสติก
 • ควรมีการใช้ส้วมที่เหมาะสมและสะอาด
 • ควรกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนอย่างถูกต้อง
 • ควรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
 • ควรอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น การอนุรักษ์ป่า แม่น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น

วันสุขบัญญัติแห่งชาติ กับ อาหารหลัก 5 หมู่

หมู่ที่ 1: อาหารที่ให้โปรตีนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว หมู ไก่ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง เป็นต้น

หมู่ที่ 2: อาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เช่น ข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ขนมปัง แป้งสาลี เบเกอร์รี่ เป็นต้น

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4: อาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยป้องกันและควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ ได้แก่ ผักต่าง ๆ เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักกระเฉด ผลไม้ต่าง ๆ เช่น แอปเปิ้ล ส้ม กล้วย ส้มโอ ลูกพรุน และอื่น ๆ

หมู่ที่ 5: อาหารที่ให้พลังงานและความอบอุ่น ได้แก่ ไขมันจากพืชและสัตว์ เช่น น้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันงา น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และไขมันจากสัตว์ เช่น น้ำมันหมู น้ำมันปลา น้ำมันไก่ น้ำมันเนื้อวัว เป็นต้น


อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และรักษาที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนารักษาที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า