ทีมแพทย์

ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์

ประสบการณ์สูง

ทีมแพทย์ ประสบการณ์สูง

เป็นคลินิกที่มีความเข้าใจในศาสตร์ด้านการดูแลรูปร่างมากกว่า 24 ปี ทั้งการดูดไขมัน ผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ รักษาโรคอ้วน ศัลยกรรมความงาม ฯลฯ โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยวิสัญญีแพทย์ผู้มีความชำนาญ จึงทำให้ทุก ๆ การผ่าตัดของเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

นพ. สุทธิพงษ์ ตรีรัตน์

Surgeon – Founder & CEO

พญ. รัตตินันท์ ตรีรัตน์

Aesthetic Physician
Founder & Managing Director

นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

Chief bariatric surgeon

น.ต.นพ. จตุพร ซื่อสัตย์

Plastic and Reconstructive Surgeon

ดร.นพ. ทวีชัย ทวีเจริญกุล

Aesthetic Surgeon

พญ.ณัฐกานต์ หุ่นธานี

Anesthesiologist

พญ. สุชาดา ประพฤติธรรม

Anesthesiologist

พญ. ปุญญชา ตั้งเทอดชนะกิจ

Gynecologist

น.ท.นพ. เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล

Bariatric surgeon

นพ. กฤติน อู่สิริมณีชัย

Endocrinologist

นพ. วิทวัส แนววงศ์

Endocrinologist

นพ. ชนินทร์ อัศวธเรศ

Gynecologist

พญ. นฤมล วิเชียร

Aesthetic

นพ. อนิวรรต นิลกาญจน์

Aesthetic Surgeon

พญ. จุฑามาศ ตันคุณากร

Cosmetic Dermatology

นพ. วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง

Cosmetic Surgeon

น.ต.นพ. ณพงศ์ กิจพาณิชย์

Vascular surgeon